Avlskriterer

NLHKs avlskriterier

I bunnen for våre avlskriterier og – anbefalinger ligger NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett

Avlskriterier som må være innfridd for at vi skal formidle valpekull på NLHKs sider:

Hunder som skal brukes i avl skal være mentalt og fysisk friske. De skal også være registrerte og ID-merkede.

Hannhunder med testikkelmangel, eller som er behandlet for dette, skal ikke benyttes i avl.

Hunder i avl skal ha saksebitt og bør ha fullt tannsett.

Foreldredyrenes øyelysningsattester fra autorisert øyelyser, skal ikke være eldre enn ett år når parring foretas og skal være UA. Anbefalinger fra norske autoriserte øyelysere ligger til grunn ved vurdering av øyelysningsattester. Resultatet fra øyelysningen må samsvare med disse anbefalingene. Se «link til exelarket med oppsummering av avlsanbefalinger».

Foreldredyr med påvist PHTVL/PHPV grad 1 kan parres med fri, mens hunder med høyere enn grad 1 ikke skal benyttes i avl.

Patellaundersøkelse utført av veterinær som er godkjent til dette. For å brukes i avl bør hunden være fri. Grad 1 og uten kliniske symptomer på patellaluksasjon kan brukes hvis den pares med et individ som er fritt. Grad to eller høyere skal ikke benyttes i avl. Hunden må være minimum et år ved undersøkelse. Det anbefales å gjenta undersøkelsen ved 3års alder.

Resultatet skal meldes inn til NKK eller annen samarbeidende kennelklubb i hundens hjemland (f.eks. SKK).

Tispen skal være fylt to år ved parringstilfellet.

Hannen skal være fylt atten måneder ved parringstilfellet Innavlsgrad skal ikke overstige 6,25

Hunder som skal brukes i avl bør ha minimum Good på utstilling.

I tillegg anbefaler vi følgende (er ikke krav for å få avertert valpekull) Hannen bør være fylt to år ved parringstilfellet Begge foreldredyrene bør ha gjennomgått en mentaltest. Av tilgjengelige mentaltester i dag, er Mentalbeskrivelse Hund (MH) den mentaltesten som spesielt er utviklet i avlsøyemed.

Foreldredyr gentestes for CEA og PLL: for begge sykdommer gjelder at fri (eventuelt at begge foreldre er testet fri) kan parres med fri eller bærer av sykdommen.

DNA-test for PLL (Primary Lense Luxation).

Det fins en DNA-test som viser om en hund er affisert av PLL, er bærer av genet som gir PLL, eller ikke bærer genet som gir PLL.

Informasjon om testen finnes på Animal Health Trust (AHT) sine nettsider, http://www.aht.org.uk/genetics_tests.html , og testen kan bestilles på http://www.ahtdnatesting.co.uk.

Testen utføres hjemme, instruksjon følger med i prøvepakken. Dette er en swab-test som går ut på at man med en liten bomullspinne tar en prøve fra innsiden av munnen på hunden. Prøven sendes tilbake til Animal Health Trust for analyse. Prisen for prøven er GB £42. Det tar 2-3 uker å få svar på prøven.

Det er enkelt både å bestille og å utføre testen.

NLHK har ikke denne DNA-prøven som krav for å få formidlet valpekull eller å stå på hannhundliste. Testen er ikke 100% sikker, og den utelukker på ingen måte øyenlysing av avlshunder. Likevel anbefaler klubben sterkt at hunder som går i avl testes for PLL, i tillegg til øyenlysing. Hunder som er bærer av genet som gir PLL kan gå i avl, de må da pares med en hund som er testet clear. To bærere må ikke pares med hverandre fordi det kan gi avkom som får PLL, selv om foreldredyrene er øyenlyst fri. Hvis man ikke tester avlshunden sin, kan man pare to bærere (som kan være øyenlyst fri) uten å vite om det.

Det er ønskelig at tispeeier sender melding til avlsrådet om:

* Kombinasjon, dato for parring.

* Dato for valping, antall og kjønn

* Antall levende valper etter 7 uker

* Antall valper solgt, eventuelt med kjøpers navn Valpeannonser fjernes etter to måneder dersom ikke valpeformidleren får beskjed om annet NLHKs interimsstyre